Cọ quét sơn Tân Việt Nhật có tốt như khách hàng đã nói?