Nippon Paint và cuộc cách mạng từ sản phẩm chất lượng