Sơn lót kháng kiềm – Tác dụng và những nhận định sai khi sử dụng