Nhiễm độc sơn có nguy hiểm hay không? Các chữa trị