Khay đựng con lăn sơn có quan trọng không? Con lăn sơn 5cm giá rẻ