Ứng dụng cọ sơn trong thi công xây dựng và đời sống